МЕРКИ ЗА НАРКОПРЕВЕНЦИЯ

У нас се полагат усилия да се реформират едновременно държавната, икономическата и социална политики, като заедно с това опазваме и възвръщаме националната си култура и традиции. Разбираемо е, че правителство и парламент приоритетно поставят политически и икономически реформи, в резултат на което неглижират значението на такова бедствие като безотговорното пиене и злоупотребата с психотропни вещества с техните краткосрочни и дългосрочни последици.

Вече в много държави има политика по отношение на борба със зависимостите. В Полша има Национална система за решаване на алкохолните проблеми и Държавна агенция за работа с алкохолни проблеми (ДАРАП - PARPA). 

Във всяка административна област има Център за зависимости и съзависимости. Във всяка община има около 350 лечебни заведения, в които мотивират за лечение. Работят програми като тази на фондация “Стефан Батори”. През 1989 г. е създадена Комисия за образование в областта на зависимостите.

Подчертавам това, за да обоснова острата нужда от цялостна, мощна политика в нашата страна. У нас усилията са много неконцентрирани и разнопосочни, както по отношение на превенцията сред подрастващите, така и при лечение на вече формирана зависимост. Почти не се познават възможностите за лечение у нас, а и те не са окуражително много.

В страната функционират 10 програми за психосоциална рехабилитация с общ капацитет 209 места. Наблюдава се намаляване на капацитета на местата в този тип програми в сравнение с 2009 година, когато е бил 240 места (по 11 програми). Шест от програмите са към лечебни заведения в София и други градове от страната, а останалите са неправителствени организации, регистрирани като доставчици на социални услуги.

Според Чл. 15 от Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори се създадоха общински съвети по наркотичните вещества в общините, административни центрове на области. Организацията и дейността на съветите се определя с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и общинските съвети по наркотичните вещества. През 2010 година е изграден и Превантивно-информационен център в Пазарджик. Панагюрище си има Общинска програма срещу злоупотребата с наркотични вещества. Отпусканите средства от държавния бюджет към общинските бюджети за делегирана от държавата дейност, както и средствата за превантивни дейности по Националната програма за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците обаче са крайно недостатъчни за осъществяване на превантивни дейности и по-ефективна работа.

Целта на превенцията като цяло е засилване на личната отговорност на хората за здравето им и това на другите и предоставяне на възможност за живот, съобразен с тази отговорност.

Под термина „първична превенция” трябва да се разбира „осъществяване на набор от действия преди възникването на даден здравословен проблем”, т.е. опитът да се разруши изградената около даден здравословен проблем причинно следствена връзка посредством разрушаване на структурата й. В целите на тази превенция влизат и оказване на въздействие върху моделите на поведение и гледните точки на целевата група, като това на практика означава работа по мотивиране на хората или убеждаването им да променят стила на живот по желания от нас начин.

В контекста на първичната превенция най-важни са предоставянето на информация и образованието. Тук влизат задачи като: прякото въвеждане на определен модел на поведение – напр. отказа от употреба на психоактивни вещества; изграждането на личността и себеусъвършенстването ; степента на контрол над импулсите и поемане на отговорност за собствените действия. В този контекст междинната цел на превантивната работа се явява изграждането на собствената личност и характер, а въздържането и отказа от употреба може да се окачестви като планирания, желан краен резултат. Става ясно, че превантивната работа трябва да има за цел крайния резултат от обединените усилия и действия на множество хора. Обучаването на младежите за изграждане на личността и характера не влизат в компетенциите и в обхвата на предоставяните услуги нито на здравните заведения, нито на специалистите по наркотични проблеми, а е приоритет на родителите и учителите, като тяхната роля в предотвратяването на нежелани модели на поведение е огромна, без дори да осъзнават това.

Под термина „вторична превенция” трябва да се разбира ранното отчитане на определено заболяване или здравословен проблем, чиито клинични симптоми все още не се изявяват, но развитието на който вече е в ход. Това отчитане трябва да стане по такъв начин, че посредством прилагането на интервенции на ранен етап прогнозата за крайния изход да е благоприятна. В повечето случаи тази форма на превенция води до увеличаване на обема на търсене на помощ от личните лекари и институциите в здравеопазването.

Под термина „третична превенция” разбираме превенция на рецидив на определено заболяване или ограничаване на последиците от хроничните симптоми. Обикновено тази степен на превенция се свързва с лечението.

Тук ще посоча дейности и мерки, касаещи първичната и вторична наркопревенция, тъй като смятам, че те биха имали благотворен ефект върху цялостната местна картина:

1. Допълнение и разширение на работата в часовете по здравно възпитание, за да могат учениците да:

 • получат допълнителни познания за ефектите от употребата на наркотици върху здравето и личността на всеки от тях;
 • постигнат по-висока степен на себепознаване и целеполагане, които са базисни жизнени умения;
 • развият жизнените си уменията за ефективно общуване, за отстояване на мнение, за устояване на различен натиск при различни обстоятелства, за правене на информиран отговорен избор по отношение на употребата на марихуана и стимуланти;
 • формират положително отношение към здравословния начин на живот;
 • повишат емоционалната си стабилност – по-добра способност за разпознаване на чувства, собствените и на другите, разбиране на причините, които са ги породили; по-висок праг на фрустрирането; подобрен контрол над гнева; справяне с дистреса; занижено ниво на агресивно или себеразрушително поведение; повишаване на чувството за отговорност; проявяване на повече емпатия; проява на асертивност и способности при комуникацията с другите; дружелюбност и ангажиране с връстниците;
 • участват активно в процеса на превантивна дейност в условия на по-ефективна комуникация и формиране на компетенции чрез метода ‘връстници обучават връстници’,
 • се мотивират за популяризиране на идеите и иницииране на дейности, свързани с превенцията сред връстниците, за създаване и разпространение на флаери, диплянки, постери и др.;

2. Обучение на учителите, включващо подготовка и информираност относно наркотиците и последствията от употребата им, за да могат да:

 • преразгледат и преформулират собствените си възгледи, схващания и модел на поведение, касаещи тютюнопушенето и употребата на алкохол и други наркотици;
 • разпознават на ранен етап възникването на неспецифичните симптоми, индикиращи появата на проблемно и наркоманно поведение;
 • планират и осъществяват превантивни програми.

3. Включване на родителите като активна страна в осъществяваната превенция като:

 • им се помогне да осъзнаят истинските (опрени върху изследвания) факти за вредните последствия от безотговорното пиене и нелегалните наркотици;
 • се подкрепят в разбирането, че ранната алкохолна инициация увеличава вероятността от възникване на зависимост и силно смущава процесите на развитие при младежите както във физиологичен, така и в психичен смисъл;
 • се включат в организирани семинари, работни срещи и обучения с професионалисти, насочени към превенция на употребата на наркотици.
4. Обучение на лекарите (общи, семейни, интернисти, спешни, медицински сестри) в областта на ранното разпознаване на вредите, причинени от неумереното пиене на алкохол.
5. Създаване на програми за ранна интервенция на работното място във връзка със злополуките на работното място, предизвиквани от пиещите лица.
6. Спрямо извършителите на насилие, в случаите, когато то е било съпътствано от употребата на алкохол или психотропни вещества, трябва да се прилага задължаване (съдебно или полицейско) за участие в програми за отучване от агресия и насилие (а в случаи на зависими това може да бъде придружено с евентуално лечение на зависимостта).
7. Съществен фактор, който обуславя начина на третиране на алкохола от обществото, са рекламите. Трябва да се стремим към премахване на подобни реклами от пресата, радиото, телевизията. Това може да има значение за профилактичните въздействия върху деца и младежи, като причина за по-късна алкохолна инициация.
8. Безусловно трябва да се изисква на практика продавачите да спазват законната забрана за продажба на алкохолни напитки на непълнолетни, както и задължително да се обучават в областта на вредите, които алкохолът нанася на деца и младежи. Изискванията да се подкрепят с рестрикции за нарушителите им.
9. Активно сътрудничество на отговорните институции с медиите за осигуряване на адекватно и компететно отразяване на проблемите с наркотиците.
Този списък не претендира за изчерпателност.
Важно е да подчертая, че при осъществяването на превенцията може да се приложи принуда, само ако се окаже, че хората не са способни или не са в състояние да се отнесат отговорно към здравето си и можем да допуснем, че ще навредят на себе си или другиму.
Агресивното представяне на информация, целяща грижа за здравето е оправдано само при положение, че целевата група е трудна за достигане и има риск модели на поведение на членовете й да водят до създаване на рискови ситуации за тях самите. Важно е също да се внимава да не бъде засегнат или обиден някой. В превантивните действия не бива да има елемент, имаш характера на осъдителност или укоряване. При програмите, в които морализаторският тон преобладава, е важно целевата група да не се злепоставя или представя или представя в негативна светлина пред обществото – превенцията не трябва да създава жертви и ощетени за осъществяване на целите си.
Превенцията е дългосрочна работа, чийто резултати се появяват в още по-дългосрочен план.
Ако искаме обществото наистина да има полза от превенцията, то трябва да й се осигурят оптимални условия да постигне устойчиви и обосновани резултати.