Програма „Ученически взаимодействия” 2014г.

1.    Въведение.

Настоящата програма е разработена въз основа на предложение на   МКБППМН от 13.03.2014г.

2.    Цел на програмата - повишаване на правната култура на малолетните и непълнолетните. Информираност на учениците относно институциите, работещи с деца, рисковите поведения, проблемите на насилието, начините на разпознаване и реакциите при акт на насилие и тормоз. Превенция на рисковите поведения.

3.    Задачи на програмата:

3.1.        Разработване на  темите на достъпен език;

3.2.        Повишаване нивото на информираност сред малолетните и непълнолетните относно законите в българското законодателство, отнасящи се до тях.

3.3.        Привличане на партньори сред други институции, работещи с деца.

3.4.        Привличане на родителската общност.

4.    Основни термини.

Програмата акцентира върху правната култура на малолетните и непълнолетните, институциите, работещи с деца, рисковите поведения, видовете насилие.

Институции, работещи с деца:

Дирекция “Социално подпомагане”

Отдел за закрила на детето има във всяка община. В отделите работят социални работници заедно с други специалисти, които помагат за разрешаването на проблемите на децата. Социалният работник в Отдела за закрила на детето следи за спазването на правата на детето. Когато правата на някое дете са нарушени социалният работник избира най-подходящия начин за закрила.

МКБППМН са създадени към общините или районите в състав от 7 до 15 души, определен със заповед на кмета. Комисията е в състав: председател - заместник-кмет и представители на общинската администрация, отговарящи за проблемите на образованието и здравеопазването, представители на дирекциите "Социално подпомагане" (ДСП), на полицията, както и педагози, психолози, юристи, лекари, общественици и др. На заседанията на местните комисии присъства и представител на районната прокуратура. МКБППМН организират и координират социално-превантивната дейност на територията на общината, издирват и установяват съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие; разглеждат деянията по чл. 11, ал. 1, налагат възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 10 и 12, както и правят предложения до съда за налагане на възпитателните мерки.

Детска педагогическа стая (ДПС) се завежда от инспектор, назначен от министъра на вътрешните работи. ДПС е специализирано заведение, което участва в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните, работи за защита на правата, живота, здравето и имуществото им от престъпни посегателства, осъществява дейност за разкриване, изучаване и отстраняване на факторите, обуславящи извършването на престъпления и противообществени прояви от деца, съдейства на правозащитните органи при разкриването, изучаването и отстраняването на факторите, обуславящи извършването на престъпления срещу малолетните и непълнолетните.

Дете  в риск е дете, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; дете, което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му,за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие, страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист, за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище. 

Малолетен  - всички лица, които не са навършили 14 години.

Непълнолетен – всички лица между 14 и 18 годишна възраст.

Насилие:

Физическо насилие – причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.

Психическо насилие - всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитието на детето.

Най общо насилието е явление, което оставя сериозни и дълготрайни последици върху психичното здраве и поведението, както на децата, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват.

Българската дума, която отговаря най-точно на това явление  е „тормоз”.

Тормозът е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик  от страна на един ученик или група. Разграничават се няколко вида тормоз:

Физически тормоз – блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка, спъване и др.

Вербален тормоз – подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди и др.

Психичен тормоз – подмятане, подигравки, закачане, омаловажаване, заплахи, изнудване, повреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, неприятелско следене.

Социален тормоз – избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект на тормоз, изолиране.

Кибер тормоз – разпространяване на обидни съобщения, снимки, клипове и други материали във виртуалното пространство, които уронват достойнството на детето или го унижават.

5.    Мерки за намаляване на  риска от тормоз:

5.1.        Запознаване на учители, родители, ученици и общественост с темата за насилието, тормоза, институциите, работещи с деца, механизъм за подаване на сигнали, рискови поведения, законови разпоредби  и др.

5.2.        На всички нива защита и отстояване на човешките права и проява на междуетническа толерантност.

/Приложение 1/

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ

по програма „Ученически взаимодействия” 2014г.

Цели

Дейности

Срок

Участници

Партньори

1. Оценка на проблема.

Прилагане на инструменти за обследване нивото на информираност на учениците.

Началото   на учебната година

Всички ученици от 4 до 7  клас

Училищата  в община Панагюрище

2. Провеждане на разяснителна кампания относно целта на програмата сред педагогическите колективи.

Участия в педагогически съвети или организиране на среща с директорите на училища.

Началото   на учебната година

Педагогически колективи или директори на училища

Училищата  в община Панагюрище

3. Повишаване нивото на информираност на учениците „Дни на ненасилие в училище”

Провеждане на информационна кампания - презентации, постери и др.

 

По график подаден от училищата

1 – 19 ноември

ОУ „Проф. Марин Дринов”

Местни медии

4. Повишаване компетентността на учениците относно българското законодателство,

касаещо децата.

Организиране на лекции и презентации, дни на отворените врати във всички институции, работещи с деца.

По график подаден от училищата и съгласуван с институциите

Всички ученици

от 4, 5, 6, 7 клас на

училищата  в община Панагюрище

Отдел ”Закрила на детето”, Районен съд

гр. Панагюрище, РУП гр. Панагюрище, ЦОП „Зора”, МКБППМН.

5. Организиране на училищни конкурси за изработване на постери и диплянки под надслов „Не! на насилието”

 

- „Насилие”;

 

 

 

 

-„Домашното насилие”

 

 

-„Рискови поведения”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс за рисунка

 

 

 

 

Конкурс за рисунка, постер или диплянка

 

Конкурс за рисунка, постер или диплянка

Съгласно уч. програми, свързани с насилието и тормоза.

 

 

 

 

Месец май-юни 2014/2015г.

 

 

Месец май-юни 2014/2015г.

 

Месец май-юни 2014/2015г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, 5 клас

 

 

 

 

6, 7 клас

 

 

 

4, 5, 6, 7 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По училища

 

 

 

 

По училища

 

 

 

По училища

 

5. Общински конкурс по темата. Избиране на най-добрата творба.

Връчване на награди на отличените ученици

Месец май-юни 2014/2015г.

Всички ученици

от 4, 5, 6, 7 клас на

училищата  в община Панагюрище

МКБППМН

6. Организиране на концерт „Не на насилието и тормоза”

Раздаване на диплянки на гостите с информация по темата;

Подреждане на изложба на всички творби от конкурси по темата

Последната седмица на месец февруари, кореспондира с „Ден на розовата фланелка”

Ученици, училищни състави и групи

Театър Дом-паметник, медии

7. Привличане на родителската общност.

Организиране на кръгла маса по проблема с участието на ученици, родители, представители на институции

През учебната година

Фокус групи от ученици, родители, представители на институции.

МКБППМН, училищни настоятелства, училищни активи, училищно ръководство, УКБППМН