Ученици от ОУ „Проф. Марин Дринов“ гр. Панагюрище пресъздадоха възпитателно дело.

Днес ученици от 6 "а" клас на Основно училище „Проф. Марин Дринов“  гр. Панагюрище се срещнаха с част от състава на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Проявата бе на тема „Повишаване на правната култура и запознаване с дейността на МКБППМН” и цели да запознае младежите с представители на комисията и дейностите, които извършват.

Учениците узнаха какво означава противообществена проява, как и по какъв начин специалистите от комисията помагат на децата да осъзнаят грешните си постъпки и да поправят поведението си от секретаря на МКБППМН Мария Калпакова, инспектор детска педагогическа стая г-н Димитър Дудов, г-жа Елена Савова, г-жа Боянка Врагова -социален работник към отдел „Закрила на детето“ към ДСП- Панагюрище и г-жа Силвия Анова - психолог.

Осем деца Кристиян Юлиянов Орешков, Ненчо Петров Паланкалиев, Стоян Филипов Зайков, Полина Павлинова Филева, Стилян Христов Петришки, Георги Юлиянов Орешков, Йоана Петрова Паланкалиева и Надежда Иванова Иванова  влязоха в роли, за да пресъздадат Възпитателно дело по противообществената проява на непълнолетна, която е извършила кражба.  Разигралото се възпитателно дело предизвика много емоции у тийнейджърите.